Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace k GDPR v tomto dokumentu.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení.

Základní účel zřízení - poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí 
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování (viz zřizovací listina)

Doplňková činnost 

  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost (viz zřizovací listina) 

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura Organizační struktura (organizační schéma - viz organizační řád)
4. Kontaktní spojení Kontakty odkaz
5. Případné platby lze poukázat

727 988 339/0800 - Školné
727 988 339/0800 - Stravné (hotově možno složit na pokladně v kanceláři vedoucí ŠJ)
727 988 339/0800 - Školní družina
(hotově možno složit na pokladně v kanceláři tajemnice školy)

6. IČO 66362563
7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 66362563

Škola není plátce daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina odkaz

8.2. Rozpočet:
Rozpočet odkaz

Stránky ÚMO odkaz

9. Žádosti o informace

Místo a způsob podání odkaz

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Kontakty

Postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy odkaz

Přijímaní dětí k povinné školní docházce

Zápis do základní školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odkaz

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon odkaz

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání odkaz

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování odkaz

Pro ZŠ Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání odkaz

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informaci
Sazebník odkaz

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva odkaz

 

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.

 

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP