Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Zápis dětí

Informace k zápisu budoucích prvňáčků, který se koná 6. 4. 2019 od 9:00 do 14:00 hod.

Vážení rodiče,
těší nás, že jste si vybrali právě naši školu.
Budeme zapisovat děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Před vlastním zápisem bude spuštěna ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8:00 hod do 19:00 hod elektronická registrace, kterou můžete provést z domova, z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení s připojením na internet.

Zde bude zveřejněn odkaz, který zpřístupní přihlašovací formulář.

Návod pro vyplnění elektronické přihlášky zde
(klikněte pro zobrazení návodu)

Na základě této elektronické registrace vám bude přiděleno registrační číslo, čas zápisu a třída, kde bude proveden. Informace obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno provést registraci v termínu 4. 4. 2019 do 16 hod u zástupkyně ředitele.

Nezaměňujte prosím tuto registraci se zápisem dítěte do školy!

K zápisu přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutno přinést doporučující posudky z vyšetření ve školském poradenském zařízení a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 2. ZŠ bude zveřejněn pod registračními čísly nejpozději do 26. 4. 2019 na dveřích školy a na webových stránkách.

 

 

Vážení rodiče, uvedená doporučení Vám mohou pomoci posoudit, zda je Vaše dítě optimálně připraveno na školní docházku.

Optimální připravenostNedostačující připravenost
Dítě se vyjadřuje ve větách a jednoduchých souvětích.
Schopnost konverzace s dospělými, spontánní popis dějů, poznatků, úvah.
Klade otázky.
Umí vyprávět o rodině.
Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí.
Orientace v okolí, zná svoje jméno, svoji adresu, jména rodičů.Nezná základní údaje o svém okolí.
Má rozvinuté základy logické paměti, umí počítat s pochopením, chápe vztah menší - větší, více - méně.Nedovede počítat, chybný úsudek.
Vyspělost v grafickém projevu – umí napodobit jednoduché písmo, zná několik tiskacích písmen.
Umí popsat, co nakreslilo.
Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou.Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé nebo nadměrně upovídané, předvádí se.
Umí ovládnout své emocionální projevy.Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.
Umí pracovat ve skupině pod vedením.Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého.
Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti.Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je hádavé, agresivní.
Samostatnost, umí se samo obléknout, najíst, udržuje si pořádek, správně plní úkoly, chce být užitečné.
Započaté práce se snaží dokončit.
Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž.
Dokáže vyhovět pokynům dospělých, i když jsou pro ně nemilé, chápe jejich nutnost.Neposlušné, odmítá vyhovět.


V sekci Dokumenty jsou zveřejněna kritéria naší školy pro přijímání žáků
1. ročníků.

! Nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz a rodný list dítěte !

Co by mělo umět dítě, které jde k zápisu:

 • Zná své jméno a příjmení, ví, jak se jmenují jeho rodiče a sourozenci.
 • Umí se obléknout, převléknout a obout si boty.
 • Umí uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam správně patří.
 • Dovede správně držet tužku a pastelky a kreslit s nimi.
 • Pozná barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dodržuje hygienu.
 • Poslouchá vyprávění druhého se zájmem a v klidu.
 • Umí zarecitovat básničku a zazpívat písničku.
 • Sleduje pozorně pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich s rodiči.
 • Uposlechne pokyny dospělého.
 • Umí pozdravit, poprosit, poděkovat, slušně se chová k dospělým i k dětem.

Předškoláčkům a jejich rodičům přejeme šťastnou cestu k zápisu i do školy!

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Zápisy

Základní informace o zápisu na školní rok 2019/2020 se dozvíte z našeho plakátu.
Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

Ředitelské volno

ve dnech 2. a 3. května 2019 a ve dnech 6. a 7. května 2019 se uděluje ředitelské volno. Více informací se dozvíte v tomto souboru.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Přidělení dětí do oddělení ŠD

najdete v tomto dokumentu.

GDPR - zpracovávané údaje

Informace o školou zpracovávaných údajích najdete v tomto dokumentu.

Sportovní tábory 2018

všechny důležité informace najdete v tomto článku.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod tímto odkazem.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP