Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Cíle a úkoly

Konkrétní cíle vzdělávání, kompetence, formy činnosti ŠD

Základní cíle a úkoly ŠVP ŠD vycházejí z koncepce a vlastního ŠVP 2. ZŠ a dále navazují na předškolní vzdělávání a výchovu v MŠ a rodině.

Stěžejním cílem naší práce je vytvořit účastníkům zájmového vzdělávání ve školní družině naší školy především bezpečné zázemí, aby družina pro ně byla místem, které rádi navštěvují, kde se cítí dobře a jsou spokojeni. 

Hlavním úkolem je zajistit podmínky pro naplnění volného času žáků přihlášených do ŠD, to znamená přátelské, podnětné a bezpečné prostředí, kde budou rádi trávit svůj čas, s cílem posilovat očekávané výstupy ŠVP na 1. stupni – kompetence žáků, tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti a postoje s využitím prostředků a specifiky pedagogiky volného času, a vytvořit prostor pro rozvoj silných stránek každého žáka v jeho volném čase.

 

Naší činností se snažíme:

- vést žáky k aktivnímu odpočinku a vytvářením návyků účelného využívání volného času podílet se na prevenci sociálně patologických jevů  

- posílit kladné city, osobnost a sebevědomí žáků

- vytvořit dobrý kolektiv, vedený k vzájemné pomoci, komunikaci, toleranci a kamarádství

- zapojit rodiče do života ŠD

- vybudovat prestiž zařízení na veřejnosti a podpořit dobré jméno školy

- pomáhat rozvíjet a dotvářet klíčové kompetence žáků

  1. Kompetence k učení - motivovat pro celoživotní učení

- dát každému jedinci prostor pro rozvoj a vyniknutí jeho silných stránek

- kompenzace případných neúspěchů žáka z vyučování

- realizovat vlastní nápady žáků

- vést žáky k samostatnému organizování činností

- možnost prožití úspěchu u každého žáka (soutěže, akce)

 

  1. Kompetence k řešení problémů - podněcovat k tvořivému myšlení, k logickému uvažování, řešení problémů

- aktivní podíl na všech fázích činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení)

- používání PC, jeho využití jako zdroje informací

- příprava aktivit starších žáků pro žáky mladší

- prezentace nápadů, myšlenek

- problémy z praktického života

 

  1. Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

- poslouchat a respektovat názory jiných a vhodnou formou obhajovat vlastní názor

- vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, pedagogy a ostatními dospělými

 

  1. Kompetence sociální a interpersonální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých

- práce ve skupinách, vzájemná pomoc, střídání rolí ve skupině

- respektování společně dohodnutých pravidel chování

- odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky

 

  1. Kompetence občanské – připravovat žáky jako zodpovědné a svobodné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

- dodržování společně stanovených pravidel chování

- respektování individuálních rozdílů žáků (osobnostních, národnostních, kulturních)

- zodpovědné chování k věcem a  majetku, k přírodě, vedení k třídění odpadu

 

  1. Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet jejich schopnosti a reálné možnosti

- pestrá a kvalitní nabídka zájmových činností a aktivních odpočinkových činností

- účelné trávení volného času a odmítnutí nevhodných nabídek na využití volného času

 

Formy činnosti

a)      pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

- dána týdenní skladbou činností v oddělení (hra, soutěž, rozhovor a řízená diskuze, skupinová a samostatná práce, kreativní tvorba, pobyt venku)

- zájmové útvary organizované ŠD

 

b)     příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

- společné akce pro žáky, tematické akce pro žáky a rodičovskou veřejnost, soutěže, besedy apod.

 

 

c)      otevřená nabídka spontánních činností

- spontánní hry a činnosti žáků podle jejich vlastního momentálního zájmu, využití nabídky stolních her, stavebnic, časopisů apod. pod dohledem vychovatelky

 

Prostředky a metody činnosti

Základem činnosti školní družiny je především hra a prostředkem povzbuzování a chválení, které se zakládají na zážitku účastníků, vzbuzují u nich kladné emoce a přispívají k jejich sebepoznání, rozšiřování jejich vědomostí a dovedností. Při hodnocení činnosti žáka se soustředíme na hodnocení silných stránek žáka, na jeho individuální úspěchy a pokroky, nesrovnáváme žáka se spolužáky, nerozdělujeme žáky na úspěšné a neúspěšné.

 

 
 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP