Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Informace pro rodiče k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT umožnilo v období od 8. června do 30. června realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit (konzultací) pro žáky 2. stupně. Je plně v kompetenci škol, zda s ohledem k organizačním, prostorovým a personálním podmínkám tyto občasné aktivity zrealizuje.
Vzhledem k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 a zajištění celé řady organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů (skupiny maximálně po 15 dětech, minimalizace vzájemného kontaktu jednotlivých skupin, pravidelná dezinfekce prostor apod.), nebude škola schopna v případě nástupu všech žáků 2. stupně tyto konzultace zajistit. Rádi bychom přítomnost ve škole umožnili především žákům 6. – 8. ročníku, kteří mají problémy se vzděláváním na dálku (nedostatečné technické vybavení, nesamostatnost při vypracování úkolů apod.). Žáci 9. ročníků se nebudou přihlašovat (v případě nutnosti si mohou domluvit individuální konzultaci s příslušným vyučujícím). V případě, že budete dítě do školy posílat, seznamte se nejdříve s čestným prohlášením (viz níže), zda vaše dítě splňuje veškeré podmínky ke vstupu do školy (toto vyplněné prohlášení odevzdá žák učiteli při prvním vstupu do školy, bez něho se konzultací nemůže zúčastnit). Účast ve výuce potvrdíte třídnímu učiteli dle jeho pokynů nejpozději do pondělí 1. 6. 2020 odevzdáním vyplněné žádosti o přítomnosti dítěte ve škole (viz níže). Podle počtu přihlášených žáků dojde k rozřazení do skupin maximálně do počtu 15 žáků a k rozvržení dne (dnů) konzultací a jejich doby trvání (předpokládáme 2 – 4 hodiny). Vzhledem ke kratší době konzultací obědy zřejmě nebudou zajištěny (vše se bude odvíjet od počtu přihlášených žáků). Do pátku 5. 6. bude přihlášeným žákům sděleno prostřednictvím třídních učitelů zařazení do skupin (může dojít i ke sloučení žáků z paralelních tříd), termín (termíny) a předměty, ve kterých budou probíhat konzultace.

Základní organizační a hygienická opatření pro přihlášené žáky

 • Žáci si přinesou psací potřeby, sešity a učebnice dle sděleného rozvrhu konzultací (pomoc při vypracování zadaných úkolů při distančním vzdělávání, objasnění nebo upevnění učiva, zpětná vazba ohledně distančního vzdělávání apod.).
 • Žáky si bude před budovou školy vyzvedávat dle časového harmonogramu pověřený učitel (nutno dodržovat stanovený čas příchodu, aby se zamezilo shlukování žáků).
 • Po vstupu do školy si žáci budou častěji mýt a dezinfikovat ruce.
 • Každý žák bude mít ve škole s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Ve třídě bude dodržována zásada jeden žák v lavici a rozestup nejméně 1, 5 metru.
 • V průběhu konzultací, kdy žák sedí sám v lavici, nemusí nosit roušku s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu nebo když o nošení roušek rozhodne pedagog.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakovaná nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě vyřazení žáka ze školní skupiny.
 • Žáci se budou pohybovat pouze ve stanovených prostorách.
 • Žáci si přinesou vlastní jídlo a pití, které budou konzumovat v rámci přestávky dle pokynů příslušného učitele.
 • Absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítána do absence uváděné na vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit.

Vedení 2. ZŠ

Soubory ke stažení

 1. Žádost o přítomnost (pdf, 165kb)

 2. Čestné prohlášení (pdf, 269kb)

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP