Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Oficiální název
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Důvod a 
způsob založení
3.Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail.Kontaktní spojení
4.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.Bankovní spojení
5.Identifikační číslo organizace (IČO).66362563
6.Dokumenty

1. Seznam hlavních dokumentů

2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

3. Formuláře určené k podání žádosti

Dokumenty

Rozpočet

Formuláře

7.Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.Osobně, písemně
na adresu školy
8.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.Směrnice při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
9.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od:
- odkázání na zveřejněnou informaci,
- odložení žádosti,
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, tj. 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace, 301 00 Plzeň.
Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu zs2@zs2.plzen-edu.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost elektronicky podepsána.
10.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)

3. Vybrané právní předpisy České republiky

Nejdůležitější předpisy:
Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
(.pdf, 251kb)

Právní předpisy města

Vybrané právní předpisy ČR

11.Sazebník úhrad za poskytování informací.V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba ve výši 202,00 Kč.1
12.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy

1Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Den otevřených dveří

plakát s pozvánkou ke dni otevřených dveří si můžete prohlédnout zde.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Přidělení dětí do oddělení ŠD

najdete v tomto dokumentu.

GDPR - zpracovávané údaje

Informace o školou zpracovávaných údajích najdete v tomto dokumentu.

Sportovní tábory 2018

všechny důležité informace najdete v tomto článku.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod tímto odkazem.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP