Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Cíle a úkoly

Konkrétní cíle vzdělávání, kompetence, formy činnosti ŠD

Základní cíle a úkoly ŠVP ŠD vycházejí z koncepce a vlastního ŠVP 2. ZŠ a dále navazují
na předškolní vzdělávání a výchovu v MŠ a rodině.

Stěžejním cílem naší práce je vytvořit účastníkům zájmového vzdělávání ve školní družině naší školy především bezpečné zázemí, aby družina pro ně byla místem, které rádi navštěvují, kde se cítí dobře a jsou spokojeni. 

Hlavním úkolem je zajistit podmínky pro naplnění volného času žáků přihlášených do ŠD, to znamená přátelské, podnětné a bezpečné prostředí, kde budou rádi trávit svůj čas, s cílem posilovat očekávané výstupy ŠVP na 1. stupni – kompetence žáků, tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti a postoje s využitím prostředků a specifiky pedagogiky volného času,
a vytvořit prostor pro rozvoj silných stránek každého žáka v jeho volném čase.

 

Naší činností se snažíme:

 

- vést žáky k aktivnímu odpočinku a vytvářením návyků účelného využívání volného času      

  podílet se na prevenci sociálně patologických jevů  

- posílit kladné city, osobnost a sebevědomí žáků

- vytvořit dobrý kolektiv, vedený k vzájemné pomoci, komunikaci, toleranci a kamarádství

- zapojit rodiče do života ŠD

- vybudovat prestiž zařízení na veřejnosti a podpořit dobré jméno školy

- pomáhat rozvíjet a dotvářet klíčové kompetence žáků

 

 

  1. Kompetence k učení - motivovat pro celoživotní učení

-          dát každému jedinci prostor pro rozvoj a vyniknutí jeho silných stránek

-          kompenzace případných neúspěchů žáka z vyučování

-          realizovat vlastní nápady žáků

-          vést žáky k samostatnému organizování činností

-          možnost prožití úspěchu u každého žáka (soutěže, akce)

 

  1. Kompetence k řešení problémů - podněcovat k tvořivému myšlení, k logickému uvažování, řešení problémů

-          aktivní podíl na všech fázích činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení)

-          používání PC, jeho využití jako zdroje informací

-          příprava aktivit starších žáků pro žáky mladší

-          prezentace nápadů, myšlenek

-          problémy z praktického života

 

  1. Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

-          poslouchat a respektovat názory jiných a vhodnou formou obhajovat vlastní názor

-          vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, pedagogy a ostatními dospělými

 

  1. Kompetence sociální a interpersonální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat
    a respektovat práci vlastní i druhých

-          práce ve skupinách, vzájemná pomoc, střídání rolí ve skupině

-          respektování společně dohodnutých pravidel chování

-          odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky

 

  1. Kompetence občanské – připravovat žáky jako zodpovědné a svobodné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

-          dodržování společně stanovených pravidel chování

-          respektování individuálních rozdílů žáků (osobnostních, národnostních, kulturních)

-          zodpovědné chování k věcem a  majetku, k přírodě, vedení k třídění odpadu

 

  1. Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet jejich schopnosti
    a reálné možnosti

-          pestrá a kvalitní nabídka zájmových činností a aktivních odpočinkových činností

-          účelné trávení volného času a odmítnutí nevhodných nabídek na využití volného času

 

 

Formy činnosti

a)      pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

-          dána týdenní skladbou činností v oddělení (hra, soutěž, rozhovor a řízená diskuze, skupinová a samostatná práce, kreativní tvorba, pobyt venku)

-          zájmové útvary organizované ŠD

 

b)     příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

-          společné akce pro žáky, tematické akce pro žáky a rodičovskou veřejnost, soutěže, besedy apod.

 

 

c)      otevřená nabídka spontánních činností

-          spontánní hry a činnosti žáků podle jejich vlastního momentálního zájmu, využití nabídky stolních her, stavebnic, časopisů apod. pod dohledem vychovatelky
       

Prostředky a metody činnosti

Základem činnosti školní družiny je především hra a prostředkem povzbuzování
a chválení, které se zakládají na zážitku účastníků, vzbuzují u nich kladné emoce a přispívají k jejich sebepoznání, rozšiřování jejich vědomostí a dovedností. Při hodnocení činnosti žáka se soustředíme na hodnocení silných stránek žáka, na jeho individuální úspěchy a pokroky, nesrovnáváme žáka se spolužáky, nerozdělujeme žáky na úspěšné a neúspěšné.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

UP/OZORNĚNÍ

Dne 7. 7. 2019 (neděle) bude sportovní areál z provozních důvodů uzavřen.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu konání sportovních příměstských táborů bude sportovní areál a tělocvična v období od 29. 7. do 2. 8. od 5. 8. do 9. 8. 2019 otevřena pro veřejnost až od 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování žáků do ŠD na šk. rok 2019/2020
Odkaz 

Sportovní kempy 2019

Bližší informace v tomto letáku.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP